Privacy Policy Physio Education & Science

Physio Education & Science hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Nexus omgaat met persoonsgegevens.

Physio Education & Science doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Physio Education & Science houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Physio Education & Science in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Nexus deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteert.

Als Physio Education & Science opleidingsinstituut zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Physio Education & Science opleidingsinstituut
Langeweg 204
6591 XA Gennep
info@physioeducation.eu
024-301 04 85

Functionaris gegevensbescherming: Harald Bant

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Physio Education & Science opleidingsinstituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het reserveren van een plaats bij een door u geboekte cursus/opleiding.

Verstrekken van relevante informatie over uw cursus voor begin van de cursus (voorbereidende opdrachten, begin- en eindtijden, informatie over medecursisten zodat jullie eventueel gezamenlijk vervoer kunnen afspreken).

 • Het opmaken van een factuur t.b.v. betaling.
 • Bij afmelden of annulering van de cursus/opleiding het opmaken van een creditfactuur.
 • Het opmaken van bewijzen van deelname met uw naam en geboortedatum.
 • Het verstrekken van uw naam, adresgegevens incl. geboortedatum en relatienummer aan het KNGF/SKF voor de toekenning van accreditatiepunten/kwaliteitsuren.
 • Indien u opteert voor het ontvangen van de Nexus-nieuwsbrief plaatsen wij uw naam en emailadres in een beveiligd nieuwsbrief-programma om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. Toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief doet u bij ons expliciet. Het is dus niet zo dat het vinkje voor toestemming al geplaatst is. Ook kunt u op elk moment automatisch uitschrijven voor de nieuwsbrief door eenvoudig op een link in de nieuwsbrief te klikken. De uitschrijving is dan ook definitief en worden uw gegevens uit het nieuwsbrief-programma verwijderd.
 • Voor marketing- en communicatiedoeleinden maken wij regelmatig foto’s en video’s in de cursussen/opleidingen. Wij vragen voorafgaande schriftelijk om toestemming. De foto’s en/of video’s kunnen gebruikt worden voor blogberichten op de Nexus website, op Facebook, LinkedIn of het maken van advertenties. Zonder expliciete schriftelijke toestemming zullen geen foto’s/video’s van u worden gemaakt en worden gebruikt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres en indien uw werkgever de factuur betaald ook naam en adres van uw werkgever. Geboortedatum, IBAN-nummer en het CKR/KNGF nummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de registeradministratie van het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voor de toekenning van accreditatiepunten/kwaliteitsuren.

Physio Education & Science geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Patiënten

Mocht u deelnemen aan een onderwijsactiviteit van Physio Education & Science in de rol van patiënt registreert het secretariaat van Physio Education & Science-opleidingsinstituut uw naam, adres, telefoonnummer en email ten behoeve van de planning. Tevens zullen wij globaal uw klachten inventariseren om in overleg met de docent te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. Tijdens de onderwijsactiviteit zal de behandelende fysiotherapeut op een registratieformulier uw klachten noteren, een diagnose stellen en eventuele behandeling registreren. Het ingevulde formulier wordt na afloop aan u verstrekt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Geheimhouding

In de algemene voorwaarden is de geheimhouding van persoonsgegevens door Physio Education & Science-opleidingsinstituut geregeld (artikel 12). Als cursusdeelnemer komt u tijdens een scholingsactiviteit van Physio Education & Science-opleidingsinstituut mogelijkerwijs ook privacy gevoelige informatie over patiënten, medecursisten en docenten te weten. Als cursusdeelnemer bij Physio Education & Science bent u verplicht vertrouwelijk met deze informatie tijdens en na afloop van de scholingsactiviteit om te gaan.

Bewaartermijn

Physio Education & Science-opleidingsinstituut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betreft vooral een wettelijk bewaartermijn van de belastingdienst voor de financiële administratie en de daaraan gekoppelde cursusadministratie. De wettelijke bewaartermijn hiervoor is zeven jaar. Daarna zullen alle gegevens verwijdert worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • De Physio Education & Science-website waar uw aanmelding plaats vindt is via “https” beveiligd.
 • Ook de computers van het Physio Education & Science-secretariaat worden door virus programma’s en firewalls beveiligd, de besturingssystemen zijn altijd up-to-date. Toegang tot die computers is met wachtwoorden beveiligd en ook fysiek beperkt doordat het kantoor altijd op slot gaat bij afwezigheid van medewerkers.
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd.
 • Deelnemerslijsten en aanwezigheidsformulieren worden na afloop van een cursus/opleiding weer opgeborgen in een afgesloten kast. Daar worden ook uw facturen en bankgegevens bewaard. Lijsten die niet meer benodigd worden voor de administratie worden vernietigd.

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder geoperationaliseerd en waar nodig in protocollen gedocumenteerd.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Physio Education & Science opleidingsinstituut

27-02-2018