Voorwaarden

Voorwaarden en procedures Physio Education & Science, het opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut:

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Physio Education & Science: Physio Education & Science het opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut, gevestigd te Langeweg 204, 6591 XA in Gennep, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 12062775, hierna ook te noemen: Physio Education & Science;
 • KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; cursusdeelnemer: natuurlijke- of een rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) van Physio Education & Science;
 • Cursus: cursus, masterclass, training of opleiding die wordt georganiseerd door Physio Education & Science;
 • Annuleringskosten: het bedrag dat de cursusdeelnemer verschuldigd is bij annulering van de cursus na afloop van de 14 dagen termijn;
 • Cursuskosten: het bedrag dat door de cursusdeelnemer aan Physio Education & Science moet worden betaald om aan de cursus te kunnen deelnemen;
 • Administratiekosten: kosten die door Physio Education & Science worden gemaakt om de inschrijving van de cursusdeelnemer te verwerken;
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden van Physio Education & Science.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de door de deelnemer te volgen cursus bij Physio Education & Science.
 2. Door aanmelding voor een cursus of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een cursus, aanvaardt de cursusdeelnemer deze voorwaarden en verklaart de cursusdeelnemer deze te hebben ontvangen;
 3. Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding voor deelname aan de cursus kan enkel geschieden via het aanmeldingsformulier op de Physio Education & Science website.
 2. De inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier tot het maximum aantal cursusdeelnemers is bereikt.
 3. Maximaal twee weken na de inschrijving ontvangt de cursusdeelnemer de definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus via mail of ontvangt de cususdeelnemer een bericht dat de cursusdeelnemer op de wachtlijst is geplaatst.
 4. De inschrijving op de wachtlijst geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 5. Wanneer een cursusdeelnemer die definitief is aangemeld voor een cursus zich afmeldt, worden cursusdeelnemers welke zijn geplaatst op de wachtlijst, benaderd op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 6. Een maand voor aanvang van de cursus ontvangt de cursusdeelnemer het programma en de routebeschrijving naar de locatie waar de cursus gegeven wordt.
 7. Bij onvoldoende cursusdeelnemers wordt de cursusdeelnemer uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus geïnformeerd.
 8. Alle persoonlijke gegevens van de cursusdeelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
 9. Physio Education & Science vraagt voor alle scholingsactiviteiten accreditatie aan bij het KNGF en het Keurmerk. Physio Education & Science levert, samen met de verantwoordelijke docent/organisatie een zorgvuldig ingevulde aanvraag voor accreditatie in. Physio Education & Science heeft verder geen invloed op de beoordeling en het aantal toegekende punten. Ook heeft Physio Education & Science geen invloed op eventuele latere wijzigingen door het KNGF en/of het Keurmerk.
 10. De actuele staat van dienst ten aanzien van accreditatie staat op de site www.physioeducation.eu bij de betreffende scholing aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een scholing is geaccrediteerd en de gevolgen hiervan voor de deelnemer ligt bij de deelnemer.
 11. Als er geen accreditatie wordt toegekend door het BOCK en/of nog in aanvraag is 14 dagen voorafgaand aan de scholing, dan kan de deelnemer tot 14 dagen voorafgaand aan de scholing de scholing annuleren. Valt de annulering binnen de 14 dagen en/of is de deelnemer aanwezig geweest bij de scholing, dan wordt het volledige scholingsgeld in rekening gebracht. Restitutie van gelden is dan niet mogelijk.
 12. Physio Education & Science biedt geen garantie dat voor de aangeboden cursussen een accreditatie wordt afgegeven en is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voor zover voor de aangeboden cursussen geen accreditatie wordt ontvangen. Physio Education & Science zal derhalve ook geen schadevergoeding verschuldigd zijn.
 13. De prijs van de cursussen, masterclasses en opleidingen zijn inclusief kosten van het studiemateriaal.

Artikel 3 financiële verplichtingen/Betalingen

 1. De cursuskosten dienen minimaal 8 weken voor aanvang overgemaakt te worden door de cursusdeelnemer op rekeningnummer NL58TRIO0781457572 t.a.v. Physio Education & Science opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut o.v.v. factuurnummer, cursusnaam en de naam van de cursusdeelnemer. Het niet betalen van het cursusbedrag is geen bevestiging van afmelding voor de cursus, zoals omschreven in artikel 4.
 2. Indien de cursusdeelnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de cursus, dan is de cursusdeelnemer van rechtswege in verzuim. De cursusdeelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursusdeelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De cursusdeelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de scholing vergoedt.
 4. Wanneer de cursuskosten niet op tijd betaald worden, behoudt Physio Education & Science het recht de cursusplaats te vergeven aan de cursusdeelnemers op de wachtlijst. De verplichting tot betaling van de cursus blijft zonder officiële afmelding bestaan.
 5. De prijzen voor de scholingen (masterclasses, cursussen en opleidingen) worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld op de website van Physio Education & Science.

Artikel 4 Afmelding

 1. Bij aanmelding via internet heeft de cursusdeelnemer, wettelijk toegestaan een termijn van 14 dagen na aanmelding om zich zonder opgave van redenen af te melden. Bij afmelding binnen 14 dagen zijn geen kosten verschuldigd (wet van colportage).
 2. Bij afmelding voor een cursus behoort de cursusdeelnemer zich schriftelijk (via email) af te melden bij het secretariaat van Physio Education & Science.
 3. Bij afmelding na verloop van 14 dagen worden onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Annuleringskosten

 1. De cursusdeelnemer is onderstaande annuleringskosten verschuldigd nadat de termijn zoals genoemd in artikel 4 lid 1 is verstreken en de cursusdeelnemer zich afmeldt:
 • Meer dan twee maanden voor aanvang van de cursus 10% van het cursusbedrag;
 • Meer dan één maand voor aanvang van de cursus 30 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • Meer dan twee weken voor aanvang van de cursus 50 % van de kosten voor de desbetreffende cursus ;
 • Meer dan één week voor aanvang van de cursus 75 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • Korter dan één week voor de cursus 100 % van de kosten voor de desbetreffende cursus;
 • In het geval dat Physio Education & Science via de wachtlijst de opengevallen plaats kan bezetten zijn enkel de administratiekosten ten bedrage van € 75,- euro verschuldigd en 10% van de kosten voor de desbetreffende cursus.

Artikel 6 Inhalen van cursusdagen

 1. Wanneer de cursusdeelnemer wegens omstandigheden één of meerdere dagdelen van een cursus heeft gemist, heeft de cursusdeelnemer de mogelijkheid bij de eerstvolgende cursus deze in te halen.
 2. Een verzoek tot inhalen dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van Physio Education & Science opleidingsinstituut.
 3. Wanneer de cursusdeelnemer één of meerdere dagdelen van een cursus heeft gemist en daarom zich heeft ingeschreven bij een ander soortgelijke cursus om het dagdeel of dagdelen in te halen, dan ontvangt de cursusdeelnemer maximaal 30 dagen na de inschrijving de definitieve bevestiging voor deelname aan de cursus.
 4. Voor het inhalen aan de cursus wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Annulering van een cursus door het Physio Education & Science opleidingsinstituut:

 1. In het geval een cursus door Physio Education & Science wordt geannuleerd, ontvangen de cursusdeelnemers die de cursuskosten reeds hadden betaald het geld, zonder rente, binnen een tijdsbestek van een maand terug.
 2. Indien tijdens een cursus, cursusdagen worden geannuleerd, biedt het Physio Education & Science binnen een half jaar een vervolgcursus aan, bij gebreke worden de cursuskosten naar rato van aantal gemiste dagdelen, terugbetaald.

Artikel 8 Wijzigingen en/of overmacht

 1. Physio Education & Science is gerechtigd om wijzigingen in de cursus, de locatie, de inhoud van de cursus, en/of het team van docenten aan te brengen, of, in geval van overmacht, de cursus te annuleren.
 2. Physio Education & Science zal bij uitval van docenten zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Physio Education & Science de cursusdeelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende cursus alsnog zal worden gegeven. Indien het niet mogelijk is om de cursus alsnog te geven, is Physio Education & Science gerechtigd om de cursus te annuleren. Indien het niet mogelijk is om de cursus alsnog te geven, dan ontvangen de cursusdeelnemers die de cursuskosten reeds hebben betaald, het geld, zonder rente, binnen een tijdsbestek van één maand terug.
 3. Physio Education & Science behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht passende maatregelen te treffen om de uitvoering van de cursus in aangepaste vorm mogelijk te maken. In het uiterste geval zal Physio Education & Science zich genoodzaakt zien cursussen te verplaatsen of te annuleren.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld door dan wel omstandigheden waarop Physio Education & Science geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Physio Education & Science niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 5. Physio Education & Science houdt zich het recht voor wijzigingen in het scholingsaanbod aan te brengen

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover Physio Education & Science aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen onder dit artikel is geregeld.
 2. Physio Education & Science is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor accreditatie en toekenning van opleidingspunten door KNGF, noch voor de gevolgen van niet inschrijving en niet toekenning van de opleidingspunten door KNGF.
 3. Physio Education & Science is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.
 4. Physio Education & Science en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan een cursus van Physio Education & Science. Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen rekening en risico.
 5. Indien en voor zover Physio Education & Science toch aansprakelijk is, is het bedrag beperkt tot de cursuskosten, dan wel het bedrag dat de verzekering die de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert.
 6. Physio Education & Science stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, Physio Education & Science kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. Physio Education & Science aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 7. Physio Education & Science kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de cursus door een docent wordt geannuleerd.
 8. Noch Physio Education & Science, noch de betreffende docent, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens een cursus, veroorzaakt door docenten of medecursusdeelnemers.
 9. Indien en voor zover Physio Education & Science aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade.
 10. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Physio Education & Science aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Physio Education & Science toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cursusdeelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Physio Education & Science is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen inkomensderving.
 11. De cursusdeelnemer vrijwaart Physio Education & Science voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Physio Education & Science of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 Verantwoordelijkheid cursusdeelnemers

 1. Cursusdeelnemers die zich ophouden in het gebouw van Physio Education & Science dan wel de plaats waar de cursus gegeven wordt, zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gebouw, inboedel en personen binnen het gebouw van Physio Education & Science, dan wel de plaats waar de cursus wordt gegeven en patiënten die behandeld worden binnen het gebouw van Physio Education & Science dan wel de plaats waar de cursus wordt gegeven.
 2. Schadeloosstellingen van docenten en/of het Physio Education & Science opleidingsinstituut aan cursusdeelnemers zonder duidelijk aantoonbare nalatigheid is uitgesloten.
 3. De cursusdeelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Physio Education & Science aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Physio Education & Science behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. Het is een cursusdeelnemer niet toegestaan het cursusmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door Physio Education & Science georganiseerde cursus, zonder toestemming van Physio Education & Science te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Cursusdeelnemer heeft enkel het recht het cursusmateriaal voor eigen gebruik te gebruiken.
 3. Physio Education & Science behoudt tevens het recht de door de gegeven cursussen opgedane kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
 4. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door de Physio Education & Science vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Artikel 12 Geheimhouding

Alle informatie die door cursusdeelnemers, studenten, docenten en patiënten aan Physio Education & Science  opleidingsinstituut wordt verstrekt ten behoeve van de onderwijsorganisatie is vertrouwelijk. Physio Education & Science opleidingsinstituut (medewerkers en docenten) verplichten zich tot geheimhouding. Deze geheimhouding blijft ook na afloop van de cursusactiviteit van kracht.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
 2. Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Physio Education & Science worden gemeld. Physio Education & Science zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
 3. De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Physio Education & Science worden gemeld (secretariaat Langeweg 204, 6591 XA Gennep of info@physioeducation.eu). Na ontvangst bevestigt Physio Education & Science binnen 1 werkdag de ontvangst.
 4. Op klachten en/of vragen wordt binnen 2 werkdagen gereageerd, dit betekent niet dat de klacht binnen 2 werkdagen is afgehandelt. Physio Education & Science handelt klachten binnen vier weken na ontvangst af. Indien Physio Education & Science meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Physio Education & Science dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om de klacht af te handelen.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de cursusdeelnemer niet van haar betalingsverplichting.
 6. In geval van blijvende geschillen zal Physio Education & Science een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). Deze mediator kan bijvoorbeeld centrumonderwijs mediation zijn. Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Physio Education & Science bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. U kunt dan contact op nemen met: Centrum onderwijs mediation: Info@onderwijsmediation.Nl Contactpersoon: Jannie Baron
 7. Physio Education & Science gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
 8. Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Physio Education & Science en voor minstens 5 jaar bewaard.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil zoals in artikel 11 omschreven, op te lossen met behulp van een onafhankelijke derde instantie (mediator), zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van de vestigingsplaats van Physio Education & Science.
 2. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Physio Education & Science aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Physio Education & Science is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Physio Education & Science is bevoegd wijzigingen toe te passen aan deze voorwaarden

Artikel 16: Tijdsduur

Kniecursus: 24 t/m 26 oktober 2022
Manipulatie cursus volgens de IFOMPT: 27 t/m 29 oktober 2022
Masterclass return to sports: 1 november 2022
Masterclass hamstringletsel: 3 november 2022
Cursus hoofdpijn bij kinderen: 8 & 9 november 2022
Crafta Opbouw cursus:

 • Module 1, 5 dagen, 27 november t/m 1 december 2022
 • Module 2, 5 dagen, 14 t/m 18 februari 2023

Neurodynamica Upper Quadrant: 24 & 25 januari 2023
Metabool Gezond: 4×2 dagen

 • 27 & 28 januari 2023
 • 10 & 11 maart 2023
 • 21 & 22 april 2023
 • 9 & 10 juni 2023

Schoudercursus: 2 t/m 4 februari 2023
Cursus Plus Data: 2 t/m 4 februari 2023
Cursus LBP, Pelvis and hip diagnostics and rehabilition: 23 t/m 25 maart 2023
Crafta Special Topic cursus:

 • 26 t/m 28 maart 2023
 • 14 & 15 april 2023

Crafta Refresher dagen: 31 maart & 1 april 2023
Crafta Basiscursus:

 • Module 1, 4 dagen, 17 t/m 20 april 2023
 • Module 2, 3 dagen, 8 t/m 10 mei 2023
 • Module 3, 3 dagen, 22 t/m 24 juni 2023

Opgemaakt te: Gennep 14 Augustus 2019